Non Disclosure

Non Disclosure

NON DISCLOSURE AGREEMENT

 • De respectievelijke contractpartners zijn van plan om samen te werken op het gebied van zoekmachineoptimalisatie / linkbuilding / online marketing /. In de aanloop naar het aangaan van zakelijke relaties is het voor de contractpartijen vaak noodzakelijk om wederzijds gevoelige informatie openbaar te maken. Om de respectievelijke contractpartner te beschermen, zijn deze onderworpen aan absolute geheimhouding en vertrouwelijkheid (geheimhoudingsplicht). Deze overeenkomst is ook van toepassing indien de voorgenomen zakelijke relatie niet tot stand komt.Er bestaat algemene overeenstemming dat de andere contractpartner zijn intellectuele eigendom met aanzienlijke zakelijke inspanningen heeft ontwikkeld. Het is daarom van wederzijds belang om elkaars intellectuele eigendom te beschermen en derden de toegang daartoe te ontzeggen.De contractpartner die de ander discrete informatie toevertrouwt, behoudt zich het recht voor om zijn eigen eigendomsrechten te registreren voor het onderwerp van deze vertrouwelijke informatie.
 • §1 definitie
 • “Contracterende partijen” zijn de partijen bij deze vertrouwelijkheidsovereenkomst. “Vertrouwelijke informatie” is alle informatie die tussen de contracterende partijen wordt uitgewisseld in schriftelijke, mondelinge, elektronische of enige andere vorm die als geheim of vertrouwelijk is gemarkeerd of als zodanig herkenbaar is. Dit omvat in het bijzonder gegevens, tekeningen, foto’s, andere illustraties, ontwerpen, schetsen, plannen, beschrijvingen, specificaties, meetresultaten, berekeningen, ervaringen, ideeën, procedures, monsters, kennis en processen, evenals andere nog niet gepubliceerde aanvragen voor industriële eigendomsrechten, werkresultaten, verkoopcijfers, Zakelijke en financiële plannen, klantgegevens en prijzen.
 • §2 geheimhoudingsplicht
 • De contractpartijen zijn verplicht om u het in de aanhef genoemde doel te verschaffen
  informatie die schriftelijk, mondeling of op een andere manier is verstrekt, hetzij direct of indirect, hetzij op een andere manier bekend is geworden, met name van technische of officiële aard, die als vertrouwelijk is aangemerkt of als de behoefte aan vertrouwelijkheid voortvloeit uit de omstandigheden,
 • a) vertrouwelijk worden behandeld;
  b) Alleen te gebruiken voor het bovengenoemde doel, in het bijzonder niet te publiceren, voor
  Een eigendomsrecht registreren of het zelf gebruiken;
  c) niet door te geven aan derden of anderszins toegankelijk te maken;
  d) Om te beschermen met alle nodige voorzorgsmaatregelen zodat toegang door derden
  wordt vermeden;
  e) Om uitsluitend ter beschikking te stellen van werknemers die werken in verband met het in de aanhef genoemde doel en tevens verplicht zijn tot geheimhouding. Dit geldt voor jou in het geval dat een medewerker de dienst verlaat gedurende de looptijd en de geldigheidsduur van deze overeenkomst.
 • §3 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht
 • De geheimhoudingsverplichtingen waarop dit contract is gebaseerd, bestaan ​​niet voor informatie waarvan kan worden aangetoond dat deze bekend is bij de andere contractpartij vóór de kennisgeving, bij het publiek bekend was vóór de kennisgeving of algemeen toegankelijk was of die de contractpartner aantoonbaar heeft ontwikkeld onafhankelijk van de kennis van de vertrouwelijke informatie of heeft laten ontwikkelen. De bewijslast voor de in dit lid genoemde uitzonderingen ligt bij de contractpartner, die er een beroep op doet.
 • §4 gebruiksbeperking
 • Beide partijen verbinden zich ertoe de openbaar gemaakte gevoelige informatie alleen voor hun zakelijke relaties te gebruiken. Dit contract verleent de contractant geen rechten. Met name eigendomsrechten, licentierechten, replicatierechten, gebruiksrechten of andere industriële eigendomsrechten of opties blijven bij de contractpartner, die deze bij het sluiten van deze overeenkomst in bezit heeft.
 • §5 geldigheidsduur
 • Dit contract treedt in werking na ondertekening door beide partijen en eindigt 2 jaar daarna
  Datum laatste handtekening
 • §6 behandeling / teruggave van vertrouwelijke informatie
 • Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de contractuele partners alle ontvangen informatie op verzoek retourneren en de gemaakte kopieën vernietigen. Er is geen retentierecht.
 • §7 plaatsvervangende agenten
 • De contractpartners worden hun werknemers en alle andere personen,
  kennis hebben van de uitgewisselde vertrouwelijke informatie, de verplichtingen uit dit contract opleggen en ervoor zorgen dat deze verplichtingen worden nagekomen
 • §8 aansprakelijkheid
 • De contractpartners zijn niet aansprakelijk voor de verstrekte informatie.
 • §9 due diligence en compensatie
 • De contracterende partijen verbinden zich ertoe de ontvangen informatie met hun eigen gegevens te gebruiken
  Is van toepassing op zorgvuldigheid, maar in ieder geval met de zorg die gebruikelijk is bij het omgaan met relevante zaken om hen te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik. De aansprakelijkheid voor inbreuken op de vertrouwelijkheid en voor gevolgschade is beperkt tot het bedrag van de voorzienbare schade. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op schade als gevolg van opzettelijk of kwaadwillig gedrag.
 • §10 formele vereisten
 • Er zijn geen nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen en aanvullingen op dit contract moeten schriftelijk worden gedaan. Van deze formele eis kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • §11 toepasselijk recht
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze regeling
  resultaat, zijn onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland. Bevoegdheid voor iedereen
  Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn Willemstad, Curaçao.
 • §12 Scheidbaarheidsclausule
 • Mocht een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden of zou deze overeenkomst een maas in de wet bevatten, dan laat dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ineffectieve bepaling wordt geacht een effectieve bepaling te zijn overeengekomen die het dichtst in de buurt komt bij de economisch wenselijke door de contractpartners; hetzelfde geldt in het geval van een maas in de wet.